Brandsikring

Installation og brandsikring

Sådan fyrer du med biobrændsel 

Hvem henvender vejledningen sig til ?  

Denne vejledning er skrevet til forbrugere, der har besluttet sig for at købe et fyringsanlæg til biobrændsel.

Et fyringsanlæg til biobrændsel betyder i denne vejledning et anlæg til andre biobrændsler end halm (fx træpiller, træflis, korn). Halmfyr er altså ikke omfattet af denne vejledning.  

Biobrændselsanlæg er miljøvenlige, økonomiske og nemme at vedligeholde. 

Men det er vigtigt, at    

♦     Anlægget passer til dit varmebehov.

♦     Vælge det rigtige brændsel.  

♦     Vælge en typegodkendt kedel.  

♦     Finde en erfaren installatør.  

♦     Vedligeholde anlægget rigtigt.   

Biobrændselsanlæg skal opstilles og bruges rigtigt, så undgår man risiko for brand.

Hvis man følger denne vejledning er man godt rustet til at købe og bruge et biobrændselsanlæg på en sikker og effektiv måde. 

Den brandtekniske del af vejledningen bygger på “Brandteknisk vejledning  for  biobrændselsfyrede centralvarmekedler (BTV 32)“ udgivet af Dansk Brandteknisk .

Institut i september 1998. BTV 32 vejleder om biobrændselsanlæg med en effekt 
på under 600 kW. 

Vejledningen er udarbejdet af Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg 
(FOFA) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring & 
Pension samt Dansk Brandteknisk Institut. 

Lovkrav:

Et mindre fyringsanlæg (under 60 kW), som skal stå i en privat ejendom, kræver ikke byggetilladelse. Skorstenen skal anmeldes til kommunen og tilmeldes skorstensfejeren. 

Fyr, der skal stå i lader, stalde, erhvervsbygninger eller bygninger, hvor der findes let antændelige stoffer, kræver i visse tilfælde byggetilladelse. ( Se også BTV-32 )

Størrefyringsanlæg (over 60 kW) kræver også en egentlig byggetilladelse. 

Biobrændselsanlæg skal leve op til kravene i Småhusreglementet 1998, BR-S 98. 

Anlæggene er desuden omfattet af reglerne i miljølovgivningen. Denne angiver bl.a.
grænser for, hvad man må fyre med i et biobrændselsanlæg. 

Man må ikke fyre med affald i et biobrændselsanlæg. 

Installation og sikkerhed:

Et biobrændselsanlæg skal sættes rigtigt op, for at kunne fungere effektivt og sikkert i hele dets levetid. Det betyder, at installatøren nøje skal følge producentens installationsvejledning.  

Det bør også sikres at:  

Anlægget er konstrueret, fremstillet, trykprøvet og sikret, så det overholder kravene i BTV 32 (Brandteknisk Vejledning) samt Arbejdstilsynets regler i publikation AT42.

Dette indebærer bl.a. at et fyr, der opstilles med såkaldt lukket ekspansion skal have en individuel dispensation fra Arbejdstilsynet. 

Lukket ekspansion betyder, at en lukket beholder med en membran er monteret på rørledningen til radiatorvandet sammen med en sikkerhedsventil, der åbner ved højt tryk.  

Automatiske anlæg skal have en sikring, der udløses i tilfælde af tilbagebrand til magasinet. Det kan fx være i form af overrisling afbrændselssneglen eller ved brug af en cellesluse eller faldskakt (dvs. et frit fald på 50 cm ned i magasinet). 

Låget på magasinet skal være sikret, så det ikke ved tilbagebrand medfører personskader.

Brændselsmagasinet skal være af stål og have et hængslet låg, som slutter tæt.  

På låget skal der være en kontakt, der ved åbning afbryder fyret. Magasinet skal endvidere være sikret mod personskade ved en eventuel forpufning(dvs. brandbare gasser, der antændes kort varigt, når de får ilt/luft) i magasinet.